Search
  • Chimgee Mongol

Монгол улсын дөрвөн залуу хүн тутмын нэг нь ажил хийгээгүй болон суралцаагүй залуус (АХСЗ) байна.

"...Монгол улсын дөрвөн залуу хүн тутмын нэг нь ажил хийгээгүй болон суралцаагүй залуус (АХСЗ) байна. Aжилгүй дээд боловсролтой залуус ийм ангилалд орох магадлал нийгмийн бусад хэсгийн залуустай харьцуулахад хоёр дахин өндөр байна."

Когнос Интернэйшнл ХХК нь Шанхай хотноо дөрөв дэхь удаа зохион байгуулагдаж буй Азийн Хүн Амын Нийгэмлэгийн чуулгад Монгол улсын АХСЗ талаар хийсэн судалгаагаар оролцож байна.


One in 4 young Mongolians aged 15-34 is NEET (Not in Employment, Education, or, Training)


"...One in every 4 young people aged 15-34 in Mongolia is NEET (Not in Employment, Education, or, Training). The higher the education attainment, the higher the chance of becoming a NEET."

Cognos International LLC participated in the 4th Asian Population Association Conference in Shanghai, China and presented the findings of the NEET study the company carried out.

#AsianPopulationAssociation #Demography #YouthUnemploymentMongolia #NEET

#customerengagement #clientsatisfaction

0 comments

©2018 by cognos.mn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now